Política de privacitat

Política de privacitat

1.- Objecte

La present Politica de Privacitat té com a objectiu informar de totes aquelles persones que accedeixin i naveguin per l’espai Web ( en endavant l’Usuari”) accessible a través del nom de domini www.ticosona.com i els seus subdominis ( en endavant “l’espai Web”) sobre els tractaments de dades que L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA) porta a terme a través d’aquest espai Web.

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’Usuari accepta en la seva totalitat la present politica de privacitat i la de cookies, aixi com les Condicions d’Ús de l’espai Web.

 

2.- Responsable del fitxer i tractament

Titular: L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ D’OSONA ( en endavant “TICOSONA”)
Domicili social: Carrer de la Llotja, s/n; Recinte Firal El Sucre, CP 08500, Vic.
NIF: G65017204
E-mail: info@ticosona.cat

 

3.- Finalitats del tractament de dades

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals (en endavant “RGPD”), i conforme normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, posem en coneixement de l’Usuari que les dades que proporcioni a TICOSONA, ja sigui a través de qualsevol formulari online o físic de recollida de dades, serà incorporat al nostre registre d’activitats de tractament i aquestes dades seran tractades conforme a les següents finalitats:

  1. Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai Web, incloent de forma enunciativa i per tant, no limitadora, la seva assistència a esdeveniments i subscripció butlletins, així com, l’atenció de les consultes o sol·licituds d’informació que l’USUARI formuli a TICOSONA.
    Les dades personals tractades amb aquesta finalitat es conservaran de forma permanent mentre no es manifesti per part de l’usuari la seva voluntat de retirar aquest consentiment.
  2. Mantenir informat a l’Usuari, inclús per mitjans electrònics, en relació als serveis i novetats de TICOSONA mitjançant comunicacions i/o Newsletters comercials. Si l’Usuari no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, és necessari que aquest marqui la casella corresponent que trobarà al peu dels formularis de recollida de dades. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment per a la recepció de dites comunicacions, o exerceixi el dret d’oposició.

 

4.- Destinataris

Les dades personals de l’Usuari no seran mai venudes ni intercanviades a tercers. Les dades que s’enviïn a tercers, s’utilitzaran únicament per oferir-li a l’usuari els seus serveis, i en tot moment li seran detallades les categories de tercers que poden accedir a les seves dades per cada activitat de tractament especifica.

 

5.- Legitimació

  • La base jurídica per dur a terme el tractament de dades especificats anteriorment és la següent:
    Execució d’obligacions contractuals i/o negocial assumides per l’Usuari i TICOSONA en l’espai Web. Pel cas de sol·licituds efectuades per un usuari que no mantingui una relació contractual i/o negocial amb TICOSONA, la base jurídica és el consentiment de l’Usuari èxplicit en la seva sol·licitud que se li haurà requerit prèviament per part de TICOSONA.
  • El consentiment de l’usuari, donat de forma explicita a TICOSONA per a la recepció de les comunicacions especificades en l’apartat 3.

 

6.- Exercici de drets

El tractament de les dades personals recollides de l’Usuari per part de TICOSONA, es realitzarà sempre de conformitat al que es preveu en la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personals i dels serveis de la societat de l’ informació.
No obstant, en qualsevol cas, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i a la portabilitat previstos en l’RGPD, dirigint-se per qualsevol mitjà al Responsable del Tractament.
En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència de protecció de dades Espanyola si així ho estima oportú.