Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS PER A TOTS ELS USUARIS DE L’ESPAI WEB DE TICOSONA.

     1.- Identificació del titular de l’espai web.

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), amb domicili a Carrer de la Llotja s/n. Recinte firal El Sucre, VIC, 08500. Barcelona, amb CIF número G65017204, a./e.: info@ticosona.cat, i amb dipòsit dels seus estatuts al registre de estatuts dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, és el titular d’aquest espai web.

     2.- Objecte d’aquest avís legal.

     Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web de L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), els seus continguts i serveis,  posats a disposició dels usuaris.

     3.- Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal.

     3.1.- El mer accés i/o utilització d’aquest espai web,  de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’Avís legal i condicions d’ús que s’exposen al propi espai web, situat a www.ticosona.cat,  en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA)

     L’usuari declara ser major d’edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d’aquest Avís legal i, si no ho és, disposa de l’autorització dels seus pares o tutors.

     3.2.- L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.

     3.3.- El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.ticosona.cat.

     4.- Drets reservats.

     4.1.- L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA). és el propietari legítim de tots els drets legals de www.ticosona.cat,  pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.ticosona.cat sense el consentiment exprés i per escrit de L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA). Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats.  Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

     4.2.- L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA) es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

     5.- Serveis ofertats i condicions d’ús.

     5.1.- Els serveis que ofereix L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA)a través de www.ticosona.cat venen detallats al propi espai web i es regeixen per les condicions generals vigents, exposades al mateix, per les condicions d’us d’aquest espai i per la seva política de privacitat, també exposada a l’espai web.

     6.- Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de www.ticosona.cat.

     6.1.- L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA) no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

     6.2.- L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), té com a finalitat, en aquest espai web donar informació als usuaris en general i, en especial als seus associats, que puguin ésser d’interès en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), significant que, els seus responsables posen tota la diligència en que l’informació sigui vigent, actual, veraç i adequada, però no poden garantir ni es fan responsables de que la informació donada sempre reuneixi aquests requisits ni tampoc de les conseqüències que la seva interpretació o ús puguin comportar a l’usuari o a terceres persones, fent-se responsable únicament l’usuari de l’aplicació que en faci.

     6.3.- L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA) no controla la utilització que els usuaris facin d’aquest espai web, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Ni l’entitat titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió de les informacions o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó. Per cap motiu, L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA),  tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipats o la pèrdua de clientela.

     6.4.- L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA) exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l’incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.

     7.- Hiperenllaç i “framing”.

     7.1.- La realització d’un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a www.ticosona.cat  implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

     7.2.- Solament es permet l’enllaç i/o framing cap a la següent adreça web www.ticosona.cat. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit  de L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA).

     8.- Jurisdicció.

     Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web. La Llei aplicable serà l’espanyola.