Fes-te soci

A TICOsona hi ha empreses del sector TIC que estan registrades a la Comarca d’Osona.

 

L’associació és una organització d’àmbit de la comarca d’Osonasense ànim de lucre, que respon als principis democràtics pel que fa a l’organització i al funcionament, i que garanteix l’autonomia de les persones físiques o jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten l’associació i l’interès comú de les persones afiliades.

 

L’associació integra tots els empresaris que es dediquin a qualsevol mena de producció d’equipaments o elements o a qualsevol mena de prestació de serveis relacionats amb l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

Poden ser membres de l’associació els empresaris o treballadors autònoms o per compte propi que tinguin treballadors al seu servei, domiciliats a algun municipi de la comarca d’Osona, que duguin a terme la seva activitat dins l’àmbit territorial de l’associació i que reuneixin les condicions professionals definits en els estatuts.

 

Podran formar part de l’Associació, amb el caràcter de membres honorífics, adherits o col·laboradors, altres persones físiques o jurídiques de qualsevol mena que sense desenvolupar específicament l’activitat senyalada en el paràgraf anterior, puguin coadjuvar eficaçment a les seves finalitats a judici de la Junta Directiva. Aquests membres tindran veu a l’Assemblea, però no tindran vot.

 

Els preu d’alta és de 70 Euros. El preu anual és de 200 Euros a pagar en dues quotes semestrals. Els emprenedors, que certifiquin que l’empresa té menys de dos anys, no han de pagar la quota d’alta i el preu anual és de 100 Euros mentre estiguin dins d’aquestes condicions de ser una empresa nova.

 

Per fer soci a la teva empresa, pots omplir i enviar aquest formulari, i ens posarem en contacte per informar-te amb més detall i procedir a formalitzar la incorporació com a soci:

 

El camp "Empresa" és obligatori
El camp "Adreça" és obligatori
El camp "Codi Postal" és obligatori
El camp "Població" és obligatori
El camp "NIF" és obligatori
El camp "Adreça Web (URL)" és obligatori
El camp "Email de contacte" és obligatori
El camp "Nom del representant" és obligatori
El camp "DNI del representant" és obligatori
El camp "Càrrec del representant" és obligatori
El camp "Comentaris" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Demostra que ets humà resolent la següent validació:

Has de resoldre el captcha correctament

D’acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, L’ASSOCIACIÓ DE EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), l’informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades prèviament notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que té per finalitat el servei als associats i interessats. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, L’ASSOCIACIÓ DE EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), amb CIF G65017204 i domicili a VIC (08500), Carrer de la Llotja s/n. Recinte firal El Sucre i adreça electrònica, info@ticosona.cat.


Les dades sol·licitades en el formulari adjunt, indicades amb un asterisc, son necessàries per a la finalitat del que es demanen i la seva mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.

 

Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a L’ASSOCIACIÓ DE EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), perquè tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo, mitjançant la tramesa d’aquest formularia via web, d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la C. E.