Fes-te soci

A TICOsona hi ha empreses del sector TIC que estan registrades a la Comarca d’Osona.

 

L’associació és una organització d’àmbit de la comarca d’Osonasense ànim de lucre, que respon als principis democràtics pel que fa a l’organització i al funcionament, i que garanteix l’autonomia de les persones físiques o jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten l’associació i l’interès comú de les persones afiliades.

 

L’associació integra tots els empresaris que es dediquin a qualsevol mena de producció d’equipaments o elements o a qualsevol mena de prestació de serveis relacionats amb l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

Poden ser membres de l’associació els empresaris o treballadors autònoms o per compte propi que tinguin treballadors al seu servei, domiciliats a algun municipi de la comarca d’Osona, que duguin a terme la seva activitat dins l’àmbit territorial de l’associació i que reuneixin les condicions professionals definits en els estatuts.

 

Podran formar part de l’Associació, amb el caràcter de membres honorífics, adherits o col·laboradors, altres persones físiques o jurídiques de qualsevol mena que sense desenvolupar específicament l’activitat senyalada en el paràgraf anterior, puguin coadjuvar eficaçment a les seves finalitats a judici de la Junta Directiva. Aquests membres tindran veu a l’Assemblea, però no tindran vot.

 

Els preu d’alta és de 100 Euros. La quota anual d'associat és de 260 Euros a pagar en dues quotes semestrals. Els emprenedors, que certifiquin que l’empresa té menys de dos anys, no han de pagar la quota d’alta i el preu anual és de 130 Euros mentre estiguin dins d’aquestes condicions de ser una empresa nova.

 

Per fer soci a la teva empresa, pots omplir i enviar aquest formulari, i ens posarem en contacte per informar-te amb més detall i procedir a formalitzar la incorporació com a soci:

 

El camp "Empresa" és obligatori
El camp "Adreça" és obligatori
El camp "Codi Postal" és obligatori
El camp "Població" és obligatori
El camp "NIF" és obligatori
El camp "Adreça Web (URL)" és obligatori
El camp "Email de contacte" és obligatori
El camp "Nom del representant" és obligatori
El camp "DNI del representant" és obligatori
El camp "Càrrec del representant" és obligatori
El camp "Comentaris" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Demostra que ets humà resolent la següent validació:

Has de resoldre el captcha correctament

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals, li informem que el responsable del tractament és l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), amb domicili a VIC (08500), al Carrer de la Llotja s/n. Recinte firal El Sucre, amb CIF número G65017204 i a./e.: info@ticosona.cat.
Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de mantenir informats als interessats dels serveis que s’ofereixen en base a l’article 6.1 a) del RGPD. Les dades proporcionades es conservaran en un termini màxim de cinc anys des de la última gestió realitzada, sempre que no s’hagi sol·licitant abans la seva supressió. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas només es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.
També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.