Subscripció a la nostra llista d’email

NOTA: En polsar el botó “Enviar” vosté està confirmant que está d’acord amb les següents condicions:

Vosté ha demanat la suscripció a la llista de correu de TICOsona donant permís per a rebre emails d’informació procedents de les adreces de correu de l’associació TICOsona.

Vosté disposarà d’un enllaç per a donar-se de baixa d’aquesta llista en el moment en que vosté ho desitgi.

D’acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, L’ASSOCIACIÓ DE EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), l’informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades prèviament notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que té per finalitat el servei als associats i interessats. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, L’ASSOCIACIÓ DE EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), amb domicili a VIC (08500), Carrer de la Fusina, núm. 17 i adreça electrònica, info@ticosona.cat.

Les dades sol·licitades en el formulari adjunt, indicades amb un asterisc, son necessàries per a la finalitat del que es demanen i la seva mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.

Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), perquè tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo, mitjançant la tramesa d’aquest formularia via web, d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la C. E.