Contacteu amb  TICOSONA

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Comentaris

(**) En polsar el botó “Enviar” vosté està confirmant que está d’acord amb les següents condicions:

D’acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció  de dades de caràcter personal, L’ASSOCIACIÓ DE EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), l’informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades prèviament notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que té per finalitat el servei als associats i interessats. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, L’ASSOCIACIÓ DE EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), amb domicili a VIC (08500), Carrer de la Fusina, núm. 17 i adreça electrònica, info@ticosona.cat.

Les dades sol·licitades en el formulari adjunt, indicades amb un asterisc, son necessàries per a la finalitat del que es demanen i la seva mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.

Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO  I EXPRESSAMENT AUTORITZO a L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA  (TICOSONA),  perquè tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo, mitjançant la tramesa d’aquest formularia via web, d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la C. E.

Deixa un comentari