TICOsona és una associació d’àmbit de la comarca d’Osona, sense ànim de lucre. L’associació integra tots els empresaris que es dediquin a qualsevol mena de producció d’equipaments o elements o a qualsevol mena de prestació de serveis relacionats amb l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Entre els nostre objectius hi ha:

a) La promoció, el foment i la sensibilització de la societat i el públic en general en tot el que fa referència a l’ús de productes i serveis de les TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.
b) El desenvolupament del sector a la comarca d’Osona i la promoció d’un prestigi de marca i qualitat distintiu de les empreses i proveïdors de TIC pertanyents a l’Associació.
c) El foment de la cooperació entre els membres de l’Associació amb la finalitat d’assolir els objectius proposats.
d) La col·laboració en la gestió, defensa i coordinació dels interessos dels seus membres.

L’associació TICOsona pretén:

a) Representar els interessos determinats per l’activitat econòmica i sòcio-empresarial dels associats.
b) Promoure la col·laboració inter-empresarial pel desenvolupament del sector que representa i facilitar l’assessorament necessari a aquesta finalitat.
c) Exercir davant els Tribunals i qualsevol altre Organisme Públic els recursos i accions que procedeixin d’acord amb la legislació vigent.
d) Participar en les feines comunitàries de la vida econòmica i social.
e) Adquirir i posseir béns i contraure obligacions amb subjecció a la normativa vigent, assumint en tot cas la plena responsabilitat de la seva gestió financera.
f) Realitzar i difondre estudis relacionats amb l’activitat empresarial que representa.
g) Sotmetre a l’Administració Pública les propostes derivades d’aquests estudis, així com col·laborar amb aquella per a la consecució de finalitats específiques.
h) Establir les col·laboracions oportunes amb altres organitzacions, nacionals o internacionals, si ho aconsellen objectius i interessos coincidents.
i) Fomentar l’ús de les teconologies de la Informació i la Comunicació en les empreses i societat en general de la comarca d’Osona i en qualsevol tipus d’organització i activitat.
j) Promoure l’intercanvi d’opinions i el debat sobre qüestions que afectin el sector.
k) Recolzar i promocionar iniciatives que millorin la qualitat del servei i producte que ofereixen els associats al mercat.
l) Promoure iniciatives per a trobar i obtenir ajuts públics o privats i avantatges econòmics, de qualitat, d’imatge, etc., en benefici dels associats.
m) Exercir l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’una altra part relacionada a la persona titular del dret per una relació de servei i davant la qual s’exercita, mitjançant l’expressió d’una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, diàleg social i participació institucional en els organismes públics de les administracions públiques laborals.
n) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que es consideri necessària o convenient pel compliment de les seves finalitats i la defensa dels interessos legítims dels associats.

Deixa un comentari